Κοινή χρήση:
Από τον Ιδρυτή

Η τιμιότητα, ακεραιότητα και η ανώτερη επιχειρηματική ηθική αποτελούν τα θεμέλια για την επιχειρηματική μας συμπεριφορά.

Επιχειρούμε με βάση τις καλές προθέσεις, την αμοιβαία ωφέλεια και τη δίκαιη αντιμετώπιση σε όλες τις σχέσεις μας. Είμαστε αφοσιωμένο στο στόχο της συμμόρφωσης με τα υψηλότερα ηθικά και νομικά πρότυπα. Είμαστε ηγετική εταιρεία στην εξυπηρέτηση της κοινωνίας μας και προστατεύουμε τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών. Η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση ενός υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικής ευαισθησίας είναι καθήκοντά μας τόσο ως προς τη χώρα όσο και προς τον πλανήτη μας